+372 611 6595

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand ja tehniline teave.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Virmeton OÜ (edaspidi Vaibagalerii) kodulehe (www.vaibagalerii.ee) ja teiste Vaibagalerii poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “Vaibagalerii veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Vaibagalerii jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vaibagalerii tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Virmeton OÜ, registrikood 10308526,

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Vaibagaleriile tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Vaibagalerii ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Vaibagalerii kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes ning Vaibagalerii püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Vaibagalerii töötleb järgmisi isikuandmeid:
- nimi
- aadress
- telefoninumber
- e-maili aadress
- info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta 

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Vaibagalerii töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Vaibagalerii edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Vaibagalerii määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Vaibagaleriil on õigus edastada isikuandmeid:
- Vaibagaleriiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
- seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;
- Vaibagalerii koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Vaibagalerii järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Vaibagalerii koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info(at)virmeton.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Vaibagalerii, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Intellektuaalne omand

Vaibagalerii veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Vaibagalerii ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

Vaibagalerii veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Vaibagalerii eelneva kirjaliku nõusolekuta.  Vaibagalerii logo ning seonduvad  graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

 

Välised lingid

Vaibagalerii veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Vaibagaleriile. Vaibagalerii ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

 

 

Töötlen päringut...