Graafiliste sümbolite standardne süsteem

(FCSS Floorcovering Standard Symbols)

 

Vaiba kasutusklassid

Tekstiil- ja laminaatpõrandakatted omavad mitmeid spetsiifilisi omadusi ja on rühmitatud mitmeks kasutusliigiks. 

Standardiseeritud süsteemi graafilised sümbolid on välja töötatud selleks, et spetsiifilised omadused ja klassifikatsioonid oleks tarbijale kergesti arusaadavad ja äratuntavad (standardi EVS-EN 1307:2014+A3:2018 eelvaade).

Peamised tingmärgid:
kasutamisala ning luksusklass (pehmus)

Vaipkatted peavad vastama konkreetsetele nõuetele: kulumine, välimuse säilitamine, pehmus.
Miinimumnõuded sõltuvad kasutuskeskkonnast - eristatakse koduseks kasutamiseks ning kommertskasutuseks sobivaid vaipkatteid.
Kommertskasutuseks sobivad vaipkatted on mõeldud tihedama käidavusega kohtadesse, näiteks hotellid, poed, kontorid...

Vettermani testiga määratakse kasutusklass (kodu- või kommertskasutus) ja kasutamise intensiivsus igas klassis, mille jaoks vaip sobib.
See on kulumiskatse, millega simuleeritakse ja hinnatakse käidavusest tingitud välimuse muutust.
Vaata lühikest videot vaipkatete testimisest SIIT.

Koduseks kasutamiseks

Kodukasutus
Vähene käidavus (21)
sobilik magamistuppa
Kodukasutus
Keskmine käidavus (22)
sobilik kööki, elu- ja lastetuppa
Koduseks kasutamiseks
Intensiivne käidavus (23)
sobib kõikidesse tubadesse ja koridori

 

Kommertskasutus

Vaipkatete kommertskasutus
Vähene käidavus (31)
sobilik hotellitubadesse
Kommertskasutus
Keskmine käidavus (32)
sobilik kontorisse, kauplusse,
klassiruumidesse ...
Vaipkatete kasutusklassid
Intensiivne käidavus (33)
sobib kasutamiseks fuajees
(pangad, hotellid), restoranides ...

 

 

Luksusklass (Luxury class)

Iga eeltoodud kasutusklassi võib lisaks iseloomustada ka luksusklassi kaudu.
Klasse on kokku viis: LC 1 - LC 5. Luksusklass näitab eelkõige vaiba pehmust.
Vaipkatte luksusklass
LC 1
Vaipkatte luksusklass
LC 2
Vaipkatte luksusklass
LC 3
Vaipkatte luksusklass
LC 4
LC 5

Lisatähistused

Lisaks kasutus- ja luksusklassidele, kasutatakse veel mitmeid vaipkatte poolt täidetavate nõuete tähistusi, mis näitavad, millistesse kasutuskeskkondadesse võib vaipkatteid paigaldada ning millised lisaomadused konkreetsel põrandakattel on. Kõiki neid lisafunktsioone visualiseeritakse individuaalse sümboliga. Ratastega kontoritoolid
Vähene
kasutamine
Intensiivne
kasutamine

Ratastega kontoritoole kasutades on vaiba karus suure surve all ning peab seega olema eriti vastupidav. Tooduid sümboleid võib kasutada ainult konkreetsete katsemeetodite kohaselt kõrgemaid nõudeid täitvate vaipkatete juures..
 Trepiastmed
Vähene
käidavus
Intensiivne
käidavus

Treppidele paigaldatud vaipkatete üle astmete pööratud servad satuvad eriti suure koormuse alla. Katsetega tehakse kindlaks, kas vaipkate on vastupidav intensiivsele või ainult harvale käidavusele.
Põrandaküte

Põrandaküttele paigaldades peavad vaipkattel olema minimaalsed isoleerivad omadused. Termiline takistus peab olema väiksem kui 0,17 kW/m². Sümbol näitab, et vaipa võib paigaldada põrandaküttele.
Niisked ruumid

Kui vaipa soovitakse kasutada ruumides, kus on oht märgumisele või kõrgele niiskusele, siis nõuete kohaselt peab põrandakate säilitama oma mõõtmed ning ei tohi hallitama minna.
Üldiselt ei vasta sellistele nõuetele naturaalsest materjalist vaibad ja vaipkatted.
Libisemiskindlus
DS
NPD

Vastavalt standardile EVS-EN 14041 peavad vaipkatted vastama teatud ohutusnõuetele. Üks selline nõue on libisemiskindlus. Põrandakatte kasutamisel kuivades ja puhastes tingimustes peab dünaamilise hõõrdeteguri koefitsient olema > 0.30. Kui selline nõue on täidetud, siis kasutatakse sümbolit DS. Kõigil muudel juhtudel tuleb kasutada sümbolit NPD (No Performance Declared). Nagu ulatuslikud katsed näitavad, vastavad kõik tekstiilpõrandakatted DS kriteeriumidele.
Antistaatilisus

Sümbol näitab, et vaibal on antistaatilised omadused.

Jalatsitallad ja rõivad võivad muutuda elektriliselt laetuks, kusjuures laeng kantakse üle kandjale - me saame särtsu. Staatiline elektrilaeng sõltub üksteisega kokkupuutuvate materjalide tüüpidest ja õhuniiskusest. Kuiva õhu / madala õhuniiskuse tingimustes on materjalid ja inimesed rohkem elektrostaatiliselt laetud kui kõrge niiskustasemega.

Elektroonilised komponendid on staatilise elektri osas eriti tundlikud. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada seadmetes lülitusvigu või tekitada pöördumatuid kahjustusi. Elektrostaatilist laetust saab vähendada sobivate materjalide valimise ja niiskuse suurendamise kaudu, kuid seda ei saa kunagi täielikult ära hoida.
Elektriline pinnatakistus
Staatiliselt juhtiv
≤ 10⁶ Ω
Staatiliselt hajuv
≤ 10⁹ Ω

Staatilist voolu hajutavad põrandakatted võimaldavad staatilisel elektril hajuda. Selliseid vaipkatteid kasutatakse ruumides, kus on vaja suuremat kontrolli staatilise elektri tekkimise üle, näiteks arvutiruumides, röntgenisüsteemides, operatsioonisaalides või mõnes elektroonika tootmisüksuses. Põrandakate on staatiliselt dissipatiivne (energiat hajutav), kui pinnatakistus jääb vahemikku 1 x 10⁶ Ω ja 1 x 10⁹ Ω

Staatiliselt juhtivad põrandakatted on juhtivamad kui staatiliselt dissipatiivsed põrandakatted ja neid kasutatakse kohtades, kus käideldakse väga tundlikke elektroonilisi komponente. Juhtivust saab parandada, paigaldades põrandakatte alla vasklindist maandatud võre. Staatiliselt juhtivate põrandakatete pinnatakistus jääb vahemikku 4 x 10⁴ Ω ja 1 x 10⁶ Ω.
Mittenarmendav

Kääridega tähistatud sümbol näitab, et vaipkatte lõikekohad ei hakka narmendama.
Mürasummutus
Müra neeldumine
Löögimüra
Sammumüra

Kui vastavalt standardile EN ISO 354 on määratud heli neeldumistegur, kasutatakse müra neeldumise sümbolit.

Kui vastavalt EN ISO 140-6 standardile on määratud löögi- või sammumüra vähenemine, võib kasutada vastavat sümbolit. Asjakohane väärtus tuleb märkida tehnilistes dokumentides.

Kõigil tekstiilpõrandakatetel on suurepärane omadus sammumüra vähendada.
Pleekimiskindlus

Tingmärk näitab, et vaip vastab pleekimiskindluse põhinõuetele vastavalt EN ISO 105-B02.

Sellise märgisega vaibad pole tundlikud UV kiirguse suhtes, mis tähendab, et nende värvus säilib pikema aja jooksul muutumatuna sõltumata valgusallika kiirgusintensiivsusest.

Vahest võib tunduda, et vaip on pleekinud, kuid see võib olla tingitud vaiba karuse suunast ning vaatamisnurgast. Pärikarva vaadatuna tunduvad vaibad heledamad kui vastukarva vaadates.
Mõõtmete stabiilsus

Vaipkatte paanid peavad vastama kokkutõmbumise ja venimise täiendavatele nõuetele (vt EN 1407 lisa A või 1470; EN 13497; EN 15114). Kui need kriteeriumid on täidetud, võib tootja kasutada seda sümbolit, näitamaks, et tootel säilivad stabiilsed mõõtmed.
Tulekäitumine
Bfl - s1
Bfl - s2
Cfl - s1
Cfl - s2
Dfl - s1
Dfl - s2
Efl
Ffl

Tulekäitumise klassifikatsioon on reguleeritud EL-i õigusaktidega. Tuleklassid varieeruvad F -st kuni A -ni (tuleklass A ei ole kasutuses vaipkatete juures!)

Tuleklassid D, C ja B jagunevad alamklassidesse s1 ja s2. Suitsu tihedus s1 puhul on madalam kui s2 puhul, mis tähendab, et toode on samas tuleklassis üldiselt parema tulekäitumisega.

Üldiselt on Efl eraviisiliseks kasutamiseks piisav. Tuleklasse Cfl ja Bfl kasutatakse tavaliselt ainult lepingupiirkonnas.

Kui tootja ei saa oma toote tulekäitumise kohta teavet anda, peab ta toote Ffl-piktogrammiga märgistama.

PRODIS: Euroopa Vaibatööstuse Ühtne Tooteinfosüsteem

(The Uniform Product Information System Of The European Carpet Industry)

 

PRODIS pakub usaldusväärset teavet tarbijatele ja spetsialistidele peamiselt kahe osa kaudu:

  • GUT lenduvate orgaaniliste osakeste (VOC - Volatile Organic Compounds) ja kemikaalide testimissüsteem.
  • Põrandakatte standardmärgid (FCSS). Need sümbolid näitavad vaipade kasutus- ja kulumisklassi ning muid tooteomadusi.

Põrandakatte standardmärgid. Tooted vastavad asjakohastele EL-i tootestandardite nõuetele.

GUT (Gemeinschuft Umweltfreundlicher Teppichboden) - Keskonnasõbralike Vaipade Euroopa Assotsiatsiooni poolt välja antav sertifikaat, mis tõendab, et iga sertifikaati omav vaip on toodetud keskonnasõbralikke tehnoloogiaid jälgides. Vaibad ei sisalda ei keskkonda ega tervist kahjustavaid keemilisi ühendeid.

Registreerimisnumber näitab, et toode on registreeritud PRODIS-süsteemis ja vastab kõigile selle nõuetele. See võimaldab toote identifitseerimist ja hõlbustab turukontrolli. Registreerimisnumbri sisestamisega PRODIS veebisaidile saavad tarbijad tutvuda toote ajakohase põhiteabega.

CE-märgis on sertifitseerimistähis, mis kinnitab, et toodet on hinnatud ning see vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. CE-märgist kutsutakse ka toote passiks EMP-s – selle põhjuseks on asjaolu, et CE-märgistus tootel toetab kaupade vaba liikumist Euroopa Liidus.